Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit 11 enthousiaste medewerkers die namens de personeelsleden overleg voeren met de Raad van Bestuur. Ze overleggen over het ondernemingsbeleid van Warmande en behartigen de personeelsbelangen.

 

Doel van de OR

 

In samenspraak met de Raad van Bestuur en de achterban wil de OR een bijdrage leveren aan een veilige, vriendelijke, vertrouwde, vakbekwame, vrolijke en verantwoordelijke werkomgeving voor de medewerkers van Warmande. De kwaliteit van dienstverlening en het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen, zijn hierin belangrijke uitgangspunten.

 

Bevoegdheden

 

De Ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan. Dit betekent dat zij bevoegdheden als advies- en instemmingsrecht heeft bij belangrijke organisatorische en economische besluiten. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

 

Kort geformuleerd heeft de OR instemmingsrecht, betrekking hebbend op sociale zaken, personeelsgebied zoals:

 • Pensioenverzekering
 • Arbeidsregelingen
 • Ziekteverzuimregelingen
 • Personeelsopleiding

Opmerking: dit geldt voor zover deze zaken niet geregeld zijn in de CAO VVT.

Gevraagd advies: betrekking op organisatorische veranderingen, zoals:

 • Reorganisaties
 • Zorg voor milieumaatregelen
 • Invoeren/wijzigen technologische voorzieningen
 • Belangrijke investering

 

Werkwijze

 

De OR komt twee keer per maand bijeen voor georganiseerde overleggen:

 • OR-vergaderingen
 • OV-vergaderingen (met Raad van Bestuur)
 • Commissies (werkgroepen binnen de OR)
 • Faciliteiten ter voorbereiding op de vergaderingen
 • 5 dagen per jaar georganiseerde cursusdagen voor OR-leden

 

Wat doet de OR niet?

 

De OR houdt zich doorgaans niet bezig met de individuele problemen van medewerkers. De OR stimuleert medewerkers de lijn te volgen en ziet toe dat voorschriften worden nageleefd. De OR heeft een signaalfunctie; indien meerdere problemen met eenzelfde strekking de OR bereiken, dan zal worden nagegaan of er structureel iets mis is.

 

Welkom

 

De OR vindt communicatie met de achterban belangrijk en staat open voor reacties, suggesties en signalen. Indien je vragen of opmerkingen hebt, de OR is bereikbaar via: orwarmande@warmande.nl en op telefoonnummer 0117-45 90 35.

 

Huidige samenstelling OR Warmande

 

Mw. H. van der Linden (voorzitter)
Dhr. L. van Acker (vice voorzitter)
Mw. M. Evertz (vice voorzitter)
Dhr. T. van Kouteren
Mw. M. Mark
Mw. D. Vervaet
Mw. C. Coppens-Buijze
Mw. S. Tanghe

Mw. M. Bolleman, ambtelijk secretaris