Wie betaalt?

Bij opname en verblijf

De kosten van opname en verblijf in een woonzorgcentrum worden voor een groot deel vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). Volgens een wettelijke regeling is men vanaf de eerste dag van opname een eigen inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Hoeveel die bijdrage is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt vastgesteld aan de hand van een inkomensonderzoek. Wilt meer informatie over uw eigen bijdrage aan de zorg, kijkt u dan op de website van het CAK : www.hetcak.nl

 

Wet langdurige zorg (Wlz)

Voor wie is er langdurige zorg?

Mensen die iedere dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, ontvangen hun zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zorg is er bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap en voor mensen met langdurige psychische of psychogeriatrische problemen. Om in aanmerking te komen voor deze zorg is een indicatiebesluit nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Voor verpleging en verzorging aan huis is er de wijkverpleging. De Wlz is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wat doet de NZa?

De NZa stelt prestaties en tarieven vast voor intensieve langdurige zorg (Wlz-zorg). Ook houdt de NZa er toezicht op dat zorgaanbieders en zorgkantoren/zorgverzekeraars de wet goed uitvoeren. Zo moeten zorgaanbieders hun cliënten goed informeren en de zorg op de juiste manier in rekening brengen. Ook moeten zorgkantoren/zorgverzekeraars cliënten helpen bij het vinden van een geschikte zorgaanbieder en bij vragen over de zorgnota.

Wijkverpleging

Per 1 januari 2015 zit wijkverpleging in de basisverzekering(voor de wijkverpleging is geen eigen risico verschuldigd). Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor deze zorg. De wijkverpleegkundige kan helpen bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties.

Veranderingen
De verpleging en verzorging aan huis werd voorheen bekostigd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Nu is dat vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Samen met de huisarts en andere eerstelijnszorgaanbieders (zoals apothekers en fysiotherapeuten), helpen de wijkverpleegkundigen om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten blijven.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Officieel heet deze wet Wmo 2015.

 

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;(Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen).

Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.